1.     Általános rendelkezések

A “Vidd el piknikezni a VinCE Magazint!” elnevezésű promóció(továbbiakban „Promóció”) szervezője a Hamu és Gyémánt Média Kft. (székhely:Budapest, 1016 Lisznyai utca 38.).

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HG Prisma Kft. (székhely: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38., továbbiakban: „Lebonyolító”)látja el.

 2.     Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek

2014. június 27 – július 05 között a VinCE oldalán (https://www.facebook.com/vincemagazin “Vidd el piknikezni a Vince magazint!” címmel fut a játék.

Ez időtartam alatt a 2014. június 27-től az info@vincemagazin.hu e-mail címre küldött e-mail formájában várjuk a saját készítésű fényképeket arról, hogy merre jár a VinCE Magazin júniusi lapszáma, különös tekintettel a VinCE júniusi lapszámához csomagolt VinCE Piknik különszám témájában, a résztvevők merre járnak piknikezni a magazinnal. A piknik maga lehet tágabb értelmezésű, és fontos hangsúly van a kreativitáson a képek elkészítésekor. A fotókat a szervező által megbízott ügynökség tölti fel a VinCE facebook oldalára.  A képeket július 05. éjfélig várjuk, ez időpont után érkezett képek nem vesznek részt a sorsolásban.

VinCE játék

Nyeremények

3 db, a SPAR jóvoltából sok finomsággal megtöltött Butlers piknikkosár.

20  db VinCE ajándékcsomag, amely egy VinCE trikót, és egy VinCE különszámot tartalmaz.

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, a VinCE Facebook oldal követői közé tartozó, 18éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a VinCE Facebook oldalon található „Like/Tetszik” gombra kattintással az oldal követése és az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése.

Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

3. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Hamu és Gyémánt Média Kft., a HG Prisma Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Hamu és Gyémánt Média Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Libero Klub Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a VinCE Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a résztvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti az Info@vincemagazin.hu  email címen vagy a promóciót meghirdető Facebook oldalról való leiratkozással. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

4. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget,valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

5. A játék időtartama

A nyereményjáték 2014. június 12-én kerül kihirdetésre, és június15-én 23:59-kor fejeződik be.

6. A nyertes kiválasztása

Az összes, a VinCE Facebook oldalán meghirdetett, előzetesen a megadott e-mail címre elküldött és  a VinCE Facebook falán, az ügynökség által megosztott fényképet küldők közül 2014. Július 06-án 11:00-kor sorsoljuk ki a nyerteseket a Lebonyolító telephelyén. A legtöbb szavazatot kapott játékos sorsolás nélkül megnyeri a 3db piknikkosár egyikét. Egy pályázó több képet is küldhet.

7. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

Nyeremények: az érvényes pályázatok közül a Lebonyolító 2014. július 06-án 11:00-kor kisorsolja a nyerteseket.

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertessel a Facebookon, vagy e-mailen keresztül felvesszük a kapcsolatot,mert a nyeremény eljuttatása postai úton vagy futárszolgálattal történik, így ehhez a nyertesnek meg kell adnia a postázási címét és telefonszámát a felkéréstől számított 5 munkanapon belül.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére cask törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Ezen kívül a nyerteseket a kiválasztást követően 10 munkanapon belül a VinCE Facebook oldalon tesszük közzé.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

8. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

9. Adatkezelés

A játék Adatkezelője a Szervező Hamu és Gyémánt Média Kft., székhely:1016 Budapest, Lisznyai utca 38., Adatfeldolgozója a Lebonyolító HG Prisma Kft. (székhely: 1016 Budapest, Lisznyai utca 38.).

A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalomfeltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a lakcímének, esetlegesen telefonszámának a Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása. A játék nyertesei tudomásul veszik, hogy a nyeremények átadásáról kép- és hangfelvételek készülhetnek, amelyeket a Szervező a későbbiekben jogosult reklámcélú promóciókhoz külön díjazás nélkül felhasználni.

A játékosok által a VinCE Facebook oldalán megosztott tartalmat a VinCE marketing célokra felhasználhatja.

A játékosok személyes adatait a Szervező illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről,továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A tájékoztatást a Szervező a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett résztvevőnek.

Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.

A résztvevő jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok valamelyikén tehetik meg az alábbi postacímen: 1016 Budapest, Lisznyai utca 38 vagy elektronikus úton a Info@vincemagazin.hu-ra küldött elektronikus levélben.

A résztvevő bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Szervező a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatoktörlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személye egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek a Szervező adatbázisából, valamint a Lebonyolító rendszeréből.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat, a személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Szervező a Pályázó adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai –ideértve az  adatfeldolgozó HG Prisma Kft.-t – férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen:info@vincemagazin.hu, illetve postacímen: Hamu és Gyémánt Média Kft.,  1016 Budapest, Lisznyai utca 38.

A játékkal kapcsolatban további információ az Info@vincemagazin.hu e-mail címen kérhető.

Szervező, mint adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási számának igénylése folyamatban van.

Lebonyolító, mint adatfeldolgozó adatvédelmi nyilvántartási számána NAIH-50266/2012

10. Felelősség kizárása

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódóköltségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nemvállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az alkalmazással kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek.Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredőproblémákért.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Hamu és Gyémánt Média Kft.

Szervező

Budapest, 2014. június 29.