Valentin-napi nyereményjáték az Agárdi Pálinkafőzdével – játékszabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
Facebook Nyereményjátékhoz

Nyereményjáték játékszabálya és részvételi feltételei

1.       Általános rendelkezések

A „VALENTIN-NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK AZ AGÁRDINÁL” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője az Agárdi Pálinkafőzde Kft. (székhely2484 Agárd, Sreiner Tanya, cégjegyzékszám: 07-09-008180, 12707522-2-07, a továbbiakban: „Szervező”).

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HAMU és GYÉMÁNT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.; cégjegyzékszám: 01-09-712316; adószám: 12965669-2-41; képviseli: Katona Gergely ügyvezető önállóan, a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

Jelen promóció nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a Facebook nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Játékosoktól kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A szervező, az VinCE Magazin Facebook oldalon az Agárdi Pálinkafőzdével együttműködve 2019. február 13-17. között nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék a „VALENTIN-NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK AZ AGÁRDINÁL!” címmel fut.

Ez időtartam alatt egy kérdést teszünk fel a VinCE Magazin Facebook oldalán linkposzt formájában, amelyre szervező weboldalán (http://agardi.hu/) tájékozódva lehet majd válaszolni a kommentekben. A helyes megfejtők/válaszolók közül összesen 1 db nyertest sorsolunk ki.

Nyeremények:

2 fős exkluzív párlatkóstolóval egybekötött főzdelátogatás, mely 2019. november 30. napjáig használható fel.

Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja.

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal feliratkozó, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott Nyereményjáték mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

A megfejtésekben tilos minden olyan kifejezés használata, amely:

§ Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

§ Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

§ Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

§ Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
§ A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

§ Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

§ Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

§ Bevételi adatokat tesz közzé.

§ Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

3. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a megbízásukból a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező, valamint Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a VinCE magazin Facebook oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a VinCE magazin Facebook oldalán nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti a promóciós mechanizmustól függően a promóciós bejegyzés alatti „Unlike / Nem tetszik” gomb megnyomásával, a Játékos által elhelyezett „Tag / Bejelölés” eltávolításával, a promóciós bejegyzés alatt megjelenő kommentjének törlésével vagy a promóciót meghirdető Facebook oldalról való leiratkozással. A részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

4. Érvénytelen pályázat

A Nyereményjátékban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott Nyereményjáték mechanizmusnak nem felel meg.

5. A játék időtartama

A nyereményjáték 2019. február 17. napján kerül kihirdetésre.

6. A nyertes kiválasztása

A VinCE magazin Facebook oldalának falán megosztott kérdésre helyesen válaszoló felhasználók közül 2019. február 17. napján 16-18 óra között sorsoljuk ki a nyerteseket a Lebonyolító székhelyén.

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertesekkel a Facebookon keresztül felvesszük a kapcsolatot, hogy postai úton, elektronikus úton, illetve futárral eljuttathassuk a nyerteseknek a nyereményt.

Abban az esetben, ha valamely kisorsolt nyertes a nyertességéről tájékoztató értesítésre 48 órán belül nem jelez vissza, vagy 24 órán belül nem reagál Lebonyolító megkeresésére vagy lemond a nyereményről, úgy pótnyertes kerül beállításra. Amennyiben a nyertes által megadott értesítési e-mail cím nem valós, vagy hibásan került megadásra, úgy a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre és ebben az esetben is pótnyertes kerül beállításra.  A hibás vagy nem létező e-mail címből eredő nyereményvesztés kapcsán sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vonható felelősségre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Ezen kívül a nyerteseket a kiválasztást követően 10 munkanapon belül a VinCE magazin Facebook oldalán tesszük közzé.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen Nyereményjátékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

8. Adatkezelési Szabályzat

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték- és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, nyertesek kihirdetéséhez szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás
Posta cím A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett résztvevő(k) részére a nyeremények postai vagy futár útján történő kézbesítése
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Kapcsolódó érintettek köre: A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelési cél teljesüléséig, illetve ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1016 Budapest, Lisznyai utca 38. címen,
  • e-mail útján az info@vincemagazin.hu e-mail címen,
  • telefonon a +3670 1979863 számon.

Az érintettek adatvédelmi jogaik megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panasszal, illetve keresetlevél útján bírósághoz fordulhatnak. Az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult megindítani az eljárást.

Az adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve a számviteli jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylat kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés a nyereményekkel kapcsolatos adminisztráció – ennek körében a nyeremények kiküldéséhez – teljesítéséhez szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a nyeremények célba juttatását teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a nyereményeket eljuttatni a nyertesek részére.
  1. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Budapest, 2019. február 13.

HAMU és GYÉMÁNT Kft.